Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij de Koninklijke VNP. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koninklijke VNP.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. De Koninklijke VNP kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.